Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen en offertes van Van der Vliet Evidence Based Training (KvK: 55728979) (hierna: “Gebruiker”) en op alle door Gebruiker gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, al dan niet gehanteerd door een wederpartij, klant, leverancier en/of opdrachtgever van Gebruiker (hierna: de “Wederpartij”), waaronder ook inkoopvoorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien en voor zover andere algemene voorwaarden (mede) toepasselijk zijn, dan prevaleren bij tegenstrijdigheden deze voorwaarden.
De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Gebruiker te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in deze voorwaarden door Gebruiker zijn te allen tijde toegestaan. De Wederpartij heeft het recht bij tussentijdse wijzigingen in deze voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. De meest actuele versie van de voorwaarden staat op www.moorselsehoeve.nl.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
Alle aanbiedingen van Gebruiker – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Gebruiker slechts bindend indien deze schriftelijk door Gebruiker zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Gebruiker niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.
Overeenkomsten kunnen door de Wederpartij niet worden geannuleerd, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, tenzij partijen schriftelijk overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Wederpartij aan Gebruiker verschuldigd is bij een door Gebruiker geaccepteerde opzegging van de overeenkomst. Gebruiker heeft het recht om een verschuldigde schadeloosstelling te verrekenen met een eventueel van de Wederpartij ontvangen aanbetaling of waarborgsom. Een annulering door de Wederpartij dient in ieder geval schriftelijk en aangetekend te geschieden. Indien de Gebruiker negentig (90) dagen of meer voorafgaand aan de eerste dag van de huur een dergelijke annulering ontvangt, dan is de Wederpartij aan Gebruiker een schadeloosstelling ten bedrage van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) verschuldigd.
Als de Wederpartij later dan op de overeengekomen tijd aankomt bij Gebruiker, dan is Gebruiker gerechtigd om de duur van de geplande prestaties in te korten zonder dat hierdoor de prijs wijzigt.
Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van Gebruiker ontheffen Gebruiker van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
Indien in een offerte meerdere zaken worden aangeboden en per product/dienst een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de Wederpartij niet het recht om slechts een deel van het aangebodene te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.
Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Gebruiker niettemin met instemming van de Wederpartij een aanvang tot uitvoering van de overeenkomst maakt, geldt de offerte als overeenkomst en bij gebrek aan een offerte de door Gebruiker ten tijde van de uitvoering gehanteerde standaardprijzen.
Gebruiker is tot aan het tijdstip dat levering van de producten of diensten heeft plaatsgevonden gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, indien zij daartoe gegronde redenen aanwezig acht, zonder dat enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd.
Eventuele toezeggingen van vertegenwoordigers van Gebruiker binden Gebruiker niet, tenzij en zodra zij schriftelijk door Gebruiker zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
Gebruiker vermeldt prijzen van producten/diensten op haar website, in haar offertes en ter plaatse. Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn de gemelde prijzen inclusief btw. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden alle door Gebruiker op enig moment opgegeven prijzen alleen voor de concrete aanbiedingen waarin ze zijn opgenomen.
Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te wijzigen, indien en voor zover prijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven. Een prijswijziging zal niet eerder ingaan dan op het moment dat de Wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle betalingen door de Wederpartij vooraf, of ter plaatse.
De door de Wederpartij verschuldigde waarborgsom dient vooraf betaald te worden. De waarborgsom wordt binnen twee (2) weken na vertrek terugbetaald, mits de Wederpartij de accommodatie conform afspraak en in ieder geval netjes heeft achtergelaten en Gebruiker verder ook geen gebreken heeft geconstateerd.
Indien de Wederpartij niet alle aan Gebruiker verschuldigde bedragen (tijdig) heeft voldaan, heeft Gebruiker het recht om de Wederpartij de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebruiker iets hoeft terug te betalen of aan de Wederpartij enige (schade)vergoeding is verschuldigd.

Artikel 4 – Uitvoering
Gebruiker levert haar diensten naar beste weten en kunnen. Op Gebruiker rust een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
Indien en zodra Gebruiker door verhindering van de Wederpartij of door enige andere aan de Wederpartij toe te rekenen oorzaak niet op de overeengekomen en/of gebruikelijke wijze uitvoering kan geven aan de overeenkomst is de Wederpartij verplicht om de door Gebruiker als gevolg hiervan gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden.
Gebruiker is zonder toestemming van de Wederpartij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door derden.

Artikel 5 – Garantie en klachten
Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland bestemd zijn.
Indien de Wederpartij een klacht heeft over een prestatie of een handeling dan dient de Wederpartij dit direct na de levering van die prestatie of handeling kenbaar te maken bij Gebruiker, of indien dit niet mogelijk is schriftelijk, uiterlijk binnen 24 uur na de levering.
Indien en voor zover de Gebruiker vaststelt dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, zal – naar keuze van de Gebruiker – opnieuw of aanvullend worden geleverd of zal een (evenredige) vermindering van de prijs worden toegepast
Behoudens in het geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Gebruiker, is Gebruiker niet gehouden tot enige andere vergoeding of tegemoetkoming, hoe ook genaamd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Gebruiker is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Gebruiker, dan wel doordat Gebruiker onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt. Aansprakelijkheid van Gebruiker jegens de Wederpartij is daarbij steeds beperkt tot de in artikel 5 bedoelde garantie.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Wederpartij.
Gebruiker is in geen geval aansprakelijk indien de Wederpartij de door Gebruiker en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan personen of immateriële schade.
Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Gebruiker, is deze aansprakelijkheid van Gebruiker bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten, tot maximaal de voor die zaken door de Wederpartij betaalde prijs. Bij schade aan personen en in alle eventuele overige gevallen is de aansprakelijkheid van Gebruiker te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Gebruiker gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Gebruiker, ongeacht de grondslag en uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de door Gebruiker in verband met de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft in rekening gebrachte vergoeding met een totaal maximum (voor alle gevallen samen, indien het er meerdere zijn) van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Wederpartij schadeclaims schriftelijk aan Gebruiker te melden, uiterlijk binnen twee maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen of behoren te ontdekken.
Voor zover derden die Gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle overeenkomsten met Gebruiker de bevoegdheid van Gebruiker in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Gebruiker voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 7 – Overmacht
Indien Gebruiker haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zulks inclusief de in artikel 5 bedoelde garantieverplichting, niet kan nakomen door overmacht of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, maatregelen opgelegd door de staat, onverwachte gebreken en/of storingen bij Gebruiker of bij haar toeleveranciers, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op een nader tijdstip uit te voeren.
Bij een reeds direct kenbare blijvende overmacht of indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebruiker daarvoor aan de Wederpartij enige (schade)vergoeding verschuldigd is.

Artikel 8 – Geschillen
Op alle door Gebruiker verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant

Artikel 9 – Huisregels
Indien en zodra de Wederpartij diensten afneemt van Gebruiker dan wel gebruik maakt van door Gebruiker ter beschikking gestelde accomodatie, is de Wederpartij verplicht om zich aan de huisregels te houden. De huisregels kunnen worden geraadpleegd bij de gastvrouw evenals op verschillende plaatsen in de accommodatie. Indien de Wederpartij ontdekt dat de huisregels om een of andere reden niet nageleefd (kunnen) worden of door andere gasten niet nageleefd worden, meldt de Wederpartij dit terstond aan Gebruiker. Deze huisregels maken onlosmakelijk deel uit van de toepasselijke algemene voorwaarden van Gebruiker.